Doelstelling


Wat zijn onze belangrijkste doelstellingen?
De Stichting houdt zich bezig met de aanpak van zaken die niet voldoen aan wet- en regelgeving.
En specifiek waarbij gevaar voor mens en natuur zich kan voordoen.


Waarom de Stichting Omgevingsrecht
De reden waarom de Stichting Omgevingsrecht is opgericht is eenvoudig. Er zijn er twee.

Reden nr 1. Sinds 1 juli 2005 is de wet veranderd. De wet beschouwt burgers niet meer als belanghebbende als die een procedure aanspant tegen milieuvervuiling en waarbij de klager
niet dicht in de buurt woont. In een uitspraak stelt de Raad van State dat een burger geen belanghebbende meer is, als die op 575 meter van een puinbreekinstallatie met dito opslagbergen woont. Dat is vreemd, want het stof ligt dik op de vensterbank van de klager. En er is geen andere stofveroorzaker in de verre omtrek te bekennen. In een proefproces wordt een oordeel van de Raad van State afgewacht over de vraag of de Stichting Omgevingsrecht als belanghebbende kan worden beschouwd. Het betreft de behandeling van een verzoek tot handhaving wegens strijd met het bestemmingsplan van een bedrijf in Groenlo. (zie onderdeel Lopende Zaken elders op de site.)

Reden nr 2.
De overheid pakt haar handhaving niet echt serieus op. De ramp met het gifschip
Proba Koala dat onder de ogen van een bataljon aan handhavers mocht wegvaren en het afval dumpte in Africa, de vuurwerkramp in Enschede, de slechte aanpak van controle op naleving
van de sloopvergunning bij het vrijkomen van asbest, etcetera. Overheden weten niet altijd hoe
de regels in elkaar steken. Een milieuvergunning is niet geldig zolang er geen bouwvergunning is.
En S.E. Fireworks had geen bouwvergunning. Desondanks schiet de aanpak van de milieucriminaliteit nog steeds ernstig te kort. Dat bevestigt de commissie Mans. De zoveelste commissie (lees hier het hele artikel uit het NRC).Wat doet de Stichting Omgevingsrecht
Er is geen speerpuntenbeleid. De aanpak is steekproefsgewijs. De stichting pakt bij voorkeur zaken op, die gemeenten of provincies en anderen links laten liggen. Bijvoorbeeld de slechte controle van de sloopvergunning op aanwezigheid van asbest tijdens de sloop.

  De sloop van de Sint Paul school te Almelo. De roekeloze behandeling van het asbest is
bij de overheid gemeld op 3 maart 2008 en later is verzocht om het certificaat van de sloper in te
trekken vanwege de slordige gang van zaken.
De sloper is vervolgens boos.

Foto: Tijdens sloop aangetroffen asbest wat niet vooraf
door gecertificeerde bedrijven was ontdekt. Het asbestkoord
hangt tussen het ijzer en is niet vooraf door gecertificeerde bedrijven ontdekt. Ook de slopers zelf hebben geen interesse
om asbest te herkennen


Wat zijn de feitelijke werkzaamheden
Dat is het verstrekken van advies en het doen van onderzoek naar gevaarlijke situaties, naar overtredingen en illegaal aanwezige bedrijven, activiteiten en/of bouwwerken. Na afloop van de feitenverzameling wordt actie ingezet om de strijdigheden aan te pakken. De verkregen informatie is per e-mail of telefoon ontvangen van burgers of door eigen veldwaarnemingen. Het verzamelen van de informatie kan maanden in beslag nemen. Na afloop gaat de geconcentreerde informatie per email of telefoon naar de betreffende bevoegde gezagen. Eventueel wordt een juridische procedure opgestart. Met name in gevallen waarbij de overheid de informatie niet oppakt en niet handhaaft. In die gevallen wordt een juridische procedure aangespannen. Dit begint met het indienen van een schriftelijk verzoek tot handhaving bij de gemeente of de provincie. Verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op de website geplaatst en raadsleden en journalisten worden rechtstreeks geïnformeerd van aangetroffen illegale situaties. De Stichting Omgevingsrecht ontvangt geen subsidie van de overheid.

Regelmating wordt advies verstrekt aan omwonenden over wat zij kunnen doen om een bepaalde milieukwestie aan te pakken. Dit gaat veelal telefonisch en deels per e-mail. Veel telefoontjes komen binnen na publicaties in de media.

Daarnaast worden procedures opgestart tegen het verlenen van bouw- en milieuvergunningen etc. voor zover het leef- en werkmilieu voor mens en dier wordt aangetast of strijdigheden met het bestemmingsplannen -onbedoeld- gelegaliseerd worden. Bijvoorbeeld het legaliseren van een internationaal autobergingsbedrijf in het buitengebied van de gemeente Wierden. Het is in strijd
met het Streekplan maar toch keurde de gemeente en de provincie de plannen goed.


Illegale praktijken gelijk aan fraude
'Illegale praktijken op milieugebied gaan hand in hand met fraude, bedrog en smokkel.
Daar kun je miljonair mee worden’ volgens Wijbenga.


Handhaving wordt niet serieus genomen
De rij is lang. Gemeenten en provincies pakken de handhaving niet echt serieus aan. De VROM-Inspectie; naleving van sloopvergunning is slecht tot matig. Lees bijvoorbeeld onderstaand artikel
uit het vakblad HandHaving van juni 2008.Doelstelling als bedoeld in de statuten van de Stichting Omgevingsrecht

Onder deze link vindt u een deel van de statuten van Stichting Omgevingsrecht.